1. pl
 2. en

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ

klauzula informacyjna

„W związku z pozyskaniem Twoich danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informuję, że:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest KRAMARSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (ul. Kramarska 9, 61-765 Poznań), zwana dalej „Administratorem Danych”, z którą można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych e-mailem na adres kontakt@schoepsresidence.pl.

 2. Administrator Danych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w następujących celach:

  1. przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacyjnego - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do rozpoczęcia realizacji usług świadczonych przez Administratora Danych (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),

  2. związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),

  3. reklamy własnych produktów lub usług Administratora Danych – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych w przyszłości (art. 6 ust. 1 pkt a RODO),

  4. windykacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),

  5. monitorowania wizyjnego na terenie obiektu – podstawą przetwarzania danych jest bezpieczeństwo osób i mienia oraz gromadzenie dowodów dotyczących naruszeń prawa

  6. i prewencji, a także zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora Danych na szkodę (art. 6 ust. 1f RODO),

  7. podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom – podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, jakim jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Administratora (art. 6 ust. 1f RODO),

  8. archiwalnym, statystycznym, przeprowadzania badań rynkowych oraz zachowań i preferencji osób korzystających z usług Administratora Danych - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO).

 3. dane osobowe zbierane są poprzez dobrowolne wypełnienie przez Ciebie formularza rezerwacyjnego. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i wykonania usługi.

 4. formularz rezerwacyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być przez Ciebie dobrowolnie wypełnione.

 5. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

 6. przysługują Ci następujące uprawnienia:

  1. dostępu do dotyczących Ciebie danych oraz otrzymania ich kopii,

  2. sprostowania (poprawiania) danych,

  3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

  4. do ograniczenia przetwarzania danych,

  5. do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,

  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, w tym profilowania. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO,

  8. wycofania zgody (jeżeli podstawą przetwarzania była zgoda) w każdym czasie, w dowolnej formie, w tym na piśmie lub e-mailem na adres kontakt@schoepsresidence.pl względnie osobiście w siedzibie Administratora Danych w Poznaniu. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 7. Administrator Danych przechowywał będzie Twoje dane przez okres 9 lat od momentu ich udostępnienia, a w sytuacji, gdy doszłoby do zawarcia umowy – okres ten liczony będzie od jej wygaśnięcia. Administrator danych przestanie wcześniej przetwarzać Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a także gdy wycofasz zgodę na przetwarzanie danych w tym celu.

 8. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione:

  1. podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczącym usługi w zakresie obsługi prawnej, obsługi informatycznej, ochrony osób i mienia.

 

Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.”

Wyjątkowo staromiejski klimat

Wyposażenie na najwyższym poziomie

Regulamin

zasady przetwarzania danych osobowych

KONTAKT

Kramarska 9

61-765 Poznań