Tło bannera
 1. Strona główna
 2. Poznaj nas
 3. Regulamin Schoeps Residence

Regulamin Schoeps Residence

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Regulamin Schoeps Residence (zwany dalej "Regulaminem")

WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług hotelarskich przez Usługodawcę, ochrony danych osobowych Usługobiorców, a nadto prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy wynikające z Umowy.
 2. Usługodawca świadczy usługi hotelarskie zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 884 z późniejszymi zmianami), które obejmują krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie apartamentów oraz świadczenie w obrębie Obiektu usług z tym związanych.
 3. Regulamin został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie WWW Usługodawcy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  a) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
  b) Rezerwacja wstępna – wniosek Usługobiorcy o zatrzymanie przez Usługodawcę określonego apartamentu w określonym czasie, przez który należy rozumieć wypełnienie przez Usługobiorcę Formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na Stronie WWW Usługodawcy;
  c) Umowa – umowa zawarta z Usługobiorcą, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, do skutecznego zawarcia umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą dochodzi w chwili dokonania Rezerwacji przez Usługobiorcę, przez co należy rozumieć podanie wszelkich danych wymaganych przez Formularz rezerwacyjny Usługodawcy oraz dokonanie przez Usługobiorcę wpłaty całkowitej kwoty należnej Usługodawcy tytułem dokonywanej Rezerwacji maksymalnie na 3 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczęcia pobytu (data, do której wpłata całkowitej kwoty należnej Usługodawcy tytułem dokonywanej Rezerwacji powinna zostać uiszczona, zostanie Usługobiorcy wskazana w Dokumencie autoryzacyjnym);
  d) Usługodawca – KRAMARSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (ul. Kramarska 9, 61-765 Poznań), powiat poznański, województwo wielkopolskie, NIP: 7831762118, REGON: 367812475, wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000687285. Usługodawca prowadzi obiekt zlokalizowany przy ul. Kramarskiej 9, w Poznaniu (61-765) - „SCHOEPS RESIDENCE”;
  e) Obiekt – „SCHOEPS RESIDENCE”;
  f) Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług oferowanych przez Usługodawcę, Usługobiorca może być jednocześnie Gościem;
  g) Gość – osoba fizyczna korzystająca z usług hotelarskich lub dodatkowych oferowanych w obrębie Obiektu przez Usługodawcę;
  h) Formularz rezerwacyjny – formularz internetowy zamieszczony na Stronie WWW Usługodawcy, wykorzystywany rejestracji Rezerwacji dokonanej przez Usługobiorcę systemie teleinformatycznym bądź zamieszczony w Serwisie internetowym współpracującym z Usługodawcą;
  i) Rezerwacja – rezerwacja usług hotelarskich lub dodatkowych oferowanych w obrębie Obiektu świadczonych przez Usługodawcę, do dokonania rezerwacji dochodzi w chwili podania przez Usługobiorcę wszelkich danych wymaganych przez Formularz rezerwacyjny oraz uiszczenia przez Usługobiorcę całkowitej kwoty należnej Usługodawcy z tytułu świadczonych usług wskazanej w Formularzu rezerwacyjnym;
  j) Dokument autoryzacyjny – dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę w postaci elektronicznej (e-mail), określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: długość pobytu, wysokość należności za rezerwowany pobyt w SCHOEPS RESIDENCE, datę, do której należy uiścić kwotę należną Usługodawcy tytułem dokonywanej Rezerwacji;
  k) Kod dostępu – ciąg ośmiu cyfr udostępniany Usługobiorcy w dniu rozpoczęcia pobytu (przed rozpoczęciem doby hotelowej), umożliwiający Gościowi dostęp do apartamentu;
  l) Strona WWW Usługodawcy – www.schoepsresidence.pl;
  m) Anulowanie rezerwacji – rozwiązanie Umowy wskutek wyrażenia zgodnej woli przez strony;
  n) Serwisy internetowe współpracujące z Usługodawcą - Booking.com, Expedia Group, Inc.
 2. Usługobiorca, przed skorzystaniem z usług hotelarskich świadczonych przez Usługodawcę, przy użyciu Strony WWW Usługodawcy i Formularza rezerwacyjnego, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić w treści Formularza rezerwacyjnego, że akceptuje jego warunki. W przypadku dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem Systemu Internetowego współpracującego z Usługodawcą, Usługobiorca zobowiązany jest do stosowania się do przebiegu dokonywania Rezerwacji ustalonego przez ten System oraz do stosowania się do okazywanych przez niego komunikatów.
 3. Usługodawca świadczy usługi hotelarskie lub dodatkowe oferowane w obrębie Obiektu na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

II SPOSÓB DOKONYWANIA REZERWACJI

 1. Celem dokonania Rezerwacji wstępnej oraz Rezerwacji, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera).
 2. Prawidłowe dokonanie Rezerwacji wstępnej oraz Rezerwacji za pomocą systemu teleinformatycznego będzie możliwe po włączeniu w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady pojawiających się okien „pop-up”.
 3. Wypełnienie Formularza rezerwacyjnego znajdującego się na Stronie WWW Usługodawcy (polegające na wykonaniu przez Usługobiorcę zaleconych przez system rezerwacyjny czynności) jest równoznaczne z dokonaniem przez Usługobiorcę Rezerwacji wstępnej.
 4. Nie jest możliwe dokonanie Rezerwacji wstępnej w sposób inny, aniżeli określony w ust. 3 (w tym: telefonicznie, osobiście, za pośrednictwem e-mail).
 5. Usługobiorca jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w Formularzu rezerwacyjnym zamieszczonym na Stronie WWW Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę.

III PROCES REZERWACJI

 1. Proces dokonywania rezerwacji wstępnej oraz rezerwacji jest następujący:
  a) Usługobiorca otrzymuje możliwość wyboru oferowanych apartamentów, które są dostępne na Stronie WWW Usługodawcy lub Serwisów internetowych współpracujących z Usługodawcą;
  b) Po wybraniu przez Usługobiorcę apartamentu, terminu pobytu lub też dodatkowych usług świadczonych w obrębie Obiektu przez Usługodawcę (np. śniadania), w Formularzu rezerwacyjnym wyświetlana jest całkowita kwota należna Usługodawcy tytułem dokonywanej Rezerwacji, wypełnienie Formularza rezerwacyjnego równoznaczne jest dokonaniu Rezerwacji wstępnej;
  c) Po dokonaniu Rezerwacji wstępnej, Usługobiorca otrzyma Dokument autoryzacyjny, natomiast po dokonaniu wpłaty w terminie wskazanym w Dokumencie autoryzacyjnym, Usługobiorca otrzyma e-mail potwierdzający Rezerwację;
  d) Po uzupełnieniu przez Usługobiorcę Formularza rezerwacyjnego, Usługobiorca zostanie przekierowany do dokonania płatności w systemie Przelewy24. Jeżeli Usługobiorca wyrazi wolę skorzystania z dodatkowych usług świadczonych na terenie Obiektu przez Usługodawcę, w szczególności: zamówienie śniadania, później aniżeli w chwili dokonania Rezerwacji, wówczas po zgłoszeniu tego Usługodawcy, Usługobiorca otrzyma link do dokonania płatności w systemie Espago. Systemy Przelewy24 oraz Espago są jedynymi systemami za pomocą których Usługobiorca dokonuje płatności odpowiednio z tytułu dokonanej Rezerwacji bądź późniejszego skorzystania z usług dodatkowych i tym samym nie jest możliwe uiszczenie przez Usługobiorcę płatności np. gotówką lub w formie tradycyjnego przelewu środków na rachunek bankowy;
  e) Kod dostępu zostanie Usługobiorcy wysłany w formie SMS na numer kontaktowy wskazany przez Usługobiorcę w Formularzu rezerwacyjnym w dniu rozpoczęcia pobytu (przed rozpoczęciem doby hotelowej);
  f) Rezerwacja wstępna jest ważna do 3 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia pobytu. W przypadku niedokonania płatności przez Usługobiorcę w terminie maksymalnie 3 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia pobytu, Rezerwacja wstępna wygasa. Między stronami nie dochodzi wówczas do zawarcia umowy;
  g) Cena pobytu należna Usługodawcy zawiera podatek VAT.
 2. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

IV DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem dokonania Rezerwacji jest podanie przez Usługobiorcę wszelkich danych wymaganych przez Formularz rezerwacyjny oraz wpłacenie całkowitej kwoty należnej Usługodawcy tytułem dokonanej rezerwacji na 3 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczęcia pobytu. Dokonanie wpłaty całkowitej kwoty należnej Usługodawcy tytułem dokonywanej Rezerwacji jest równoznaczne z zawarciem Umowy przez strony.
 2. Usługobiorca dokonuje wpłaty za Rezerwacje za pośrednictwem systemu Przelewy24, a w przypadku późniejszego skorzystania z usług dodatkowych - za pośrednictwem systemu Espago. Niemniej w przypadku, w którym Usługobiorca nie zadecyduje o dokonaniu wpłaty całkowitej kwoty należnej Usługodawcy tytułem dokonywanej Rezerwacji bądź skorzystania z usługi dodatkowej w chwili wypełniania Formularza rezerwacyjnego, aktywny link do skorzystania odpowiednio z systemu Przelewy24 bądź Espago będzie dla Usługobiorcy dostępny w treści Dokumentu autoryzacyjnego;
 3. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Faktury przesyłane są Usługobiorcy w formie elektronicznej na adres mailowy podany podczas procesu rezerwacji w dniu zakończenia pobytu.

V WARUNKI ZMIAN I ANULOWANIA REZERWACJI

 1. Po dokonaniu przez Usługobiorcę Rezerwacji, wprowadzanie do niej zmian bądź jej anulowanie nie jest możliwe.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany apartamentu z zarezerwowanego przez Usługobiorcę na inny o tożsamym standardzie. Standardy apartamentów zostały opisane na Stronie WWW Usługodawcy.
 3. W sytuacjach wyjątkowych, za pisemną zgodą Usługodawcy, istnieje możliwość anulowania Rezerwacji, jednakże wyłącznie z przyczyn niezależnych od Usługobiorcy lub innych ważnych powodów, uzasadnionych pisemnie i udokumentowanych przez Usługobiorcę. Z chwilą doręczenia Usługobiorcy na wskazany w treści formularza rezerwacyjnego adres e-mail oświadczenia Usługodawcy o wyrażeniu zgody na anulowanie dokonanej przez Usługobiorcę rezerwacji, umowę uważa się za niezawartą, a Usługobiorcy niezwłocznie zostanie zwrócona kwota w wysokości uiszczonej wpłaty. Zwrotu dokonuje się w takiej formie, w jakiej wpłaty dokonano, tj. na rachunek bankowy lub kartę płatniczą, z których Usługobiorca dokonał wpłaty kwoty należnej Usługodawcy tytułem dokonanej Rezerwacji.

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na osobie lub mieniu Gościa na zasadach wyrażonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

VIII INFORMACJE DODATKOWE

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 11:00.
 2. Obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub dostrzeżenia usterek w wyposażeniu apartamentu, zaleca się zgłoszenie takiego faktu w dniu rozpoczęcia pobytu na adres mailowy kontakt@schoepsresidence.pl wskazując: imię i nazwisko, nr rezerwacji oraz stwierdzone nieprawidłowości lub dostrzeżone usterki w wyposażeniu apartamentu.
 4. Gość jest zobowiązany do dbania o utrzymanie wynajętego apartamentu w należytym stanie (także poprzez dbanie o jego prawidłowe zabezpieczenie przez zamykanie drzwi przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu i nie przekazywaniu kodu dostępu do nich osobom trzecim) oraz do natychmiastowego poinformowania o wyrządzonej szkodzie (na osobie i mieniu), za którą Gość, w przypadku wykazania jego winy, ponosi odpowiedzialność materialną.
 5. Gość ponosi koszty związane z nieuzasadnioną interwencją służb porządku publicznego lub zdrowia (np. policji, straży pożarnej, służb medycznych), jeżeli Usługodawca zostanie nimi obciążony na skutek niepotrzebnego działania tych służb wywołanego fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem wprowadzenia go w błąd przez Gościa.
 6. Gość ponosi odpowiedzialność za wyrządzone ze swojej winy szkody zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 7. Palenie tytoniu oraz e-papierosów na terenie SCHOEPS RESIDENCE jest zabronione. Za każdorazowe złamanie wskazanego zakazu, Gość zobowiązuje się do uiszczenia kary umownej w wysokości 1.000 zł.
 8. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim (tj. niewskazanym w treści Formularza rezerwacyjnego).
 9. W przypadku skrócenia pobytu Usługobiorca jest obciążany całkowitą kwotą należną Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji. Skrócenie pobytu należy zgłosić wysyłając maila na adres kontakt@schoepsresidence.pl wskazując imię i nazwisko oraz nr rezerwacji.
 10. Pobyt zwierząt domowych na terenie Obiektu jest zabroniony. Za każdorazowe złamanie wskazanego zakazu, Gość zobowiązuje się do uiszczenia kary umownej w wysokości 500 zł.
 11. Usługobiorca ma możliwość fakultatywnego skorzystania z usługi świadczonej na terenie Obiektu przez Usługodawcę, w szczególności zamówienia śniadania. W przypadku, w którym Usługobiorca zadecyduje o woli skorzystania z możliwości zamówienia śniadania później, aniżeli w chwili dokonywania rezerwacji wstępnej lub rezerwacji, cena śniadania, jako usługi fakultatywnej, nie jest uwzględniania w cenie Rezerwacji.
 12. Śniadanie może zostać zamówione przez Gościa najpóźniej dzień przed (do godziny 24:00) dniem, w którym Gość wyraża wolę skorzystania z usługi.
 13. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 14. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w obiekcie jest dozwolony jedynie pod opieką osób dorosłych.
 15. W Obiekcie znajduje się dźwig do przewozu osób. Dzieci do lat 12 powinny korzystać z dźwigu pod opieką osoby dorosłej.
 16. Usługodawca nie udostępnia Usługobiorcy miejsca parkingowego.
 17. W przypadku pozostawienia przez Gościa po wymeldowaniu z danego apartamentu rzeczy ruchomej stanowiącej jego własność, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 18. Usługodawca oświadcza, iż oferowane świadczenia realizuje respektując zapisy Kodeksu Etyki Hotelarza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.hotelarze.pl/hot/kodeks-etyki-hotelarza.php.
 19. Nawiązanie kontaktu z Usługodawcą jest możliwe drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 515 065 166 (koszt opłaty za połączenie według stawki operatora telefonicznego, z którego usług korzysta Usługobiorca).
 20. Obiekt oraz teren wokół niego jest monitorowany za pomocą środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa Usługobiorcy, ochrona mienia oraz gromadzenie dowodów dotyczących naruszeń prawa i prewencja tj. zniechęcanie do popełnienia zabronionych czynów na skutek łatwych możliwości ich wykrycia. Zakres monitoringu obejmuje zamkniętą przestrzeń przeznaczoną do użytku publicznego: obszar bezpośrednio przyległy do wejścia do obiektu oraz obszar korytarzy, schodów, jadalni. Monitoring może obejmować wizerunek każdej osoby znajdującej się w monitorowanej przestrzeni. Monitoring wizyjny obejmuje system kamer, monitorów i rejestratorów cyfrowych rejestrujących zapis obrazu z kamer uruchomionych stale, który polega na stałym obserwowaniu monitorowanej przestrzeni (monitoring nie polega wyłącznie na krótkotrwałym odtworzeniu zapisanego obrazu w odpowiedzi na ujawnienie incydentu naruszenia prawa).

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - dalej: RODO) Usługodawca podaje, że:

 1. administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest KRAMARSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (ul. Kramarska 9, 61-765 Poznań), zwana dalej „Administratorem Danych”, z którą można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych e-mailem na adres: kontakt@schoepsresidence.pl;
 2. Administrator Danych będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
  a) przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacyjnego - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do rozpoczęcia realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
  b) związanych z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania tej Umowy(art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
  c) reklamy własnych produktów lub usług Administratora Danych – podstawa przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych w przyszłości (art. 6 ust. 1 pkt a RODO),
 3. dane osobowe zbierane są poprzez dobrowolne wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rezerwacyjnego. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i wykonania usługi;
 4. formularz rezerwacyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być dobrowolnie wypełnione przez Usługobiorcę.
 5. dane osobowe Usługobiorcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu;
 6. Usługobiorcy przysługują następujące uprawnienia:
  a) dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) danych,
  c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  d) do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Usługobiorca ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
  e) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, w tym profilowania, w szczególności Usługobiorcy przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO;
  g) wycofania zgody (jeżeli podstawą przetwarzania była zgoda) w każdym czasie, w dowolnej formie, w tym na piśmie lub e-mailem na adres kontakt@schoepsresidence.pl, względnie osobiście w siedzibie Administratora Danych w Poznaniu. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 7. Administrator Danych przechowywał będzie dane Usługobiorcy związane z zawarciem i obsługą Umowy przez okres 9 lat od momentu jej wygaśnięcia. Administrator Danych przestanie wcześniej przetwarzać dane Usługobiorcy w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi on sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a także gdy wycofa zgodę na przetwarzanie danych w tym celu.
 8. dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczącym usługi w zakresie obsługi prawnej, obsługi informatycznej, ochrony osób i mienia. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych Usługobiorcy do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. wszelkie zmiany w treści wyżej zamieszczonych obowiązków informacyjnych Administratora Danych Osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej o adresie https://www.schoepsresidence.pl w zakładce „Zasady ochrony danych osobowych” oraz w materiałach informacyjnych dostępnych w siedzibie Spółki,

X POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  a) niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
  b) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 2. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia stwierdzenia przez Usługobiorcę uchybienia, o którym mowa w pkt 1.
 3. Reklamacja powinna:
  a) zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub drogą korespondencji e-mailowej na adres kontakt@schoepsresidence.pl po stwierdzeniu uchybienia, o którym mowa w pkt 1,
  b) zawierać imię, nazwisko, numer Rezerwacji oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń,
  c) zostać podpisana (w przypadku złożenia pisemnej reklamacji na adres siedziby Usługodawcy) oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia jej doręczenia. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona przez Usługodawcę we wskazanym terminie, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji w formie ustnej, Usługodawca dołoży starań w celu jej niezwłocznego rozpatrzenia.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Usługodawca jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy i pouczyć Usługobiorcę o prawie odwołania się do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta.

XI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY

 1. Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość serwisu http://schoepsresidence.pl, tj. teksty, grafiki, logotypy stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, a w szczególności przez przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr poz. 83).
 2. Kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w łamach serwisu http://schoepsresidence.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa jest bez zgody Usługodawcy zabronione.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, które każdorazowo wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmian i są przesyłane Usługobiorcy drogą korespondencji e-mailowej na adres wskazany w Formularzu rezerwacyjnym.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w przypadku braku możliwościach polubownego rozstrzygnięcia rozstrzyga właściwy Sąd powszechny.
bg

Nasze apartamenty Komfort i wygoda

Schoeps Residence
ul. Kramarska 9 | 61-765 Poznań

mobile nav bg
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez KRAMARSKA, Kramarska 9, 61-765, Poznań Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane